Yim Hong Kee Co., Ltd

Yim Hong Kee Co., Ltd

嚴康記工程有限公司

Yim Wai Ho 嚴偉豪
Room 102-103, 1/F, New Treasure Centre, 10 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
香港九龍新蒲崗五芳街10號新寶中心1樓102-3室
 852 2328 8183
 852 2752 8688
yhk@yimhongkee.com
http://www.yimhongkee.com
精湛室內工程及創新設計概念 (包括設計支援服務) 、一站式工程服務、自訂傢俬