Dong Yu Hardware Furniture Co Ltd

Dong Yu Hardware Furniture Co Ltd

東宇五金家具製品有限公司

姚惠樞
 香港新界葵涌打磚砰街68號和豐工業中心19字樓9A室
 852 2480 0992
 852 2480 0921
info@dyfurniture.com
客廳、餐廳家具